BRANDINSTRUKS

Midlertidige overnatningslokaler

1. Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje til det fri i lokalets modstående ender.

2. Fra adgangsdør til lokaler indtil 75 m² skal der være flugtveje i 2 modstående retninger, og lokaler uden døre til det fri skal være forsynet med redningsåbninger (underkant max 2 meter over terræn) – 1 for hver påbegyndt 10 sovepladser.

3. Overnatning i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en godkendt belægningsplan/indretningsplan (vedlægges ansøgningen)

4. Der skal sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage mm.

5. Flugtvejsdøre og redningsåbninger skal altid kunne åbnes uden brug af nøgler eller værktøj.

6. Brand- og evakueringsinstruks skal være opsat i overnatningslokalerne.

7. I overnatningslokaler, med tilhørende flugtveje, skal der anbringes brandslukningsmateriel efter brandmyndighedernes nærmere bestemmelser.

8. I soverum er rygning og brug af åben ild strengt forbudt.

9. Der skal i hvert soverum opsættes røgalarm(er) i loftet. Dækningsradius for en røgalarm kan sættes til 5 meter.

10. Arealer, der er nødvendige for fremføring af brandvæsenets køretøjer, må ikke benyttes til parkering eller andre formål, som kan forhindre brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

11. Eventuel nød- og panikbelysning skal være i drift.

12. I bygninger, der midlertidigt indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere skal der være mindst 1 fast, vågen vagt, som jævnligt skal foretage rundering. Vagten skal på forhånd have orienteret sig om flugtveje, brandslukningsmateriellets placering og betjening samt alarmeringsmuligheder (evt. varslingsanlæg og alarmering af 1-1-2 herunder kendskab til overnatningsstedets adresse)

13. Hvor de stedlige forhold efter brandmyndighedernes skøn gør det nødvendigt, kan der kræves etableret en brandvagtordning, selv om antallet af sovepladser er mindre end 150.